آشنایی با انواع مزاج در طب سنتی ایران

مزاج ، کیفیتی است در طب سنتی ، و همان طور که در کتابهای  قانون در طب ابن سینا ، ذخیره خوارزمشاهی اسماعیل جرجانی و دیگر منابع معتبر طب سنتی ایران آمده است، از مخلوط شدن عناصر چهارگانه در بدن پیدا می‌شود و دارای ۹ قسم است.

  1. مزاج گرم
  2. مزاج گرم و خشک
  3. مزاج گرم و تر
  4. مزاج سرد
  5. مزاج سرد و خشک
  6. مزاج سرد و تر
  7. مزاج معتدل
  8. مزاج خشک
  9. مزاج تر

آخرین مطالب